การพัฒนา ความยั่งยืน และการลงทุน (Sustainability & Investment) ตอนที่ 1

การพัฒนา ความยั่งยืน และการลงทุน (Sustainability & Investment) ตอนที่ 1

เมื่อกล่าวถึงการลงทุนและความยั่งยืน หลายๆคนอาจจะคุ้นกับคำว่า Environmental, Social & Governance (ESG) Investing หรือกลยุทธ์การลงทุนโดยการพิจารณากลยุทธ์ของธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม สัมพันธภาพต่อชุมชนและสังคม รวมถึง การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับหลักเกณฑ์การพิจารณาการลงทุนอื่นๆซึ่งได้ดำเนินการในประเทศไทยมาสักระยะหนึ่ง ในปีนี้ ประเด็นด้านความยั่งยืน กลับมาเป็นหัวข้อสำคัญของวงเสวนาต่างๆมากมาย ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะวิกฤตโควิด 19 ที่ทำให้เราได้เห็นความงดงามของธรรมชาติเมื่อปราศจากการรบกวนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะสภาวะความแปรปรวนของดิน ฟ้า อากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนในช่วงปีที่ผ่านมาจวบจนถึงวันนี้

ไม่ว่าจะเพราะเหตุผลใดก็ตาม ประเด็นเรื่องความยั่งยืน ถือเป็นพันธกิจเร่งด่วนที่ทุกๆภาคส่วนต่างเร่งดำเนินการ ในบทความชุดนี้ เราจึงขอพาทุกๆท่านมาทำความเข้าใจ มิติของความยั่งยืนและการลงทุน ว่ามีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันอย่างไร โดยในบทความนี้ เราเริ่มต้นด้วย “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN Sustainable Development Goals (SDGs)

  • “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ถือเป็นภาพสะท้อนการทำงานขององค์การสหประชาชาติโดยมีจุดเริ่มต้นจาก การก่อตั้ง the World Commission on Environment and Development (Brundtland Commission) ในปี 1983 ซึ่งนำมาสู่การจัดประชุม United Nations Conference on Environmental and Development (UNCED) หรือ Earth Summit ในปี 1992 เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในมิติต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่นภาวะโลกร้อน การขาดแคลนน้ำ และด้านความหลากหลายของชีวภาพ ซึ่งได้รับการติดตามในวาระต่างๆ เช่น Earth Summit ในปี 2002 และ 2012 จนกระทั่งในปี 2558 เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennials Development Goals) ได้สิ้นสุดลง
  • ทางคณะทำงานจึงได้ดำเนินการ หารือร่วมกับประเทศสมาชิก เพื่อการกำหนดกรอบเป้าหมาย อันเป็นที่มาของ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ ซึ่งครอบคลุม ห้า องค์ประกอบ ด้งนี้
  • ด้าน People  เรื่องคุณภาพชีวิตของผู้คน (เป้าหมายที่ 1, 2, 3, 4, 5)
  • ด้าน Prosperity ที่ว่าด้วยเรื่องความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและครอบคลุม (เป้าหมายที่ 7, 8, 9, 10, 11)
  • ด้าน Planet ที่ว่าด้วยเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (เป้าหมาย 6, 12, 13, 14, 15)
  • ด้าน Peace ที่ว่าด้วยเรื่อง สันติภาพ สถาบันที่เข้มแข็ง และความยุติธรรม (เป้าหมาย 16)
  • ด้าน Partnership ที่ว่าด้วยเรื่องการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมาย 17)*

โดย ประเทศสมาชิกทั้ง 193 ประเทศ ได้ลงนามให้การยอมรับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ ในปี 2558 รวมถึงให้คำมั่นร่วมกันว่าจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573*

ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจ ที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ดำเนินไปควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เช่นผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ผู้ค้าและคู่ค้าในภาคการเงินการลงทุนนั้น การลงทุนอย่างยั่งยืน ได้กลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักในการคัดเลือกสินทรัพย์ของกองทุนชั้นนำต่างๆทั่วโลก เช่น BlackRock Schorders, PIMCO โดยกองทุนต่างๆเหล่านี้ อาจใช้หลักเกณฑ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนผสมผสานกับกลยุทธ์การคัดเลือกการลงทุน วิธีต่างๆ เช่น กลยุทธ์ Exclusion หรือ การหลีกเลี่ยงการลงทุนในธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมที่ขัดแย้งต่อจริยธรรม หรือหลักการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน กลยุทธ์ Best-in-Class หรือการคัดเลือกการลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และรักษาสมดุลย์ระหว่างการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผลกระทบต่อชุมชนและสังคม ที่โดดเด่นและเป็นรูปธรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆ เป็นต้น

ยิ่งไปกว่านั้น กลยุทธ์การลงทุนอย่างยั่งยืน ยังได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนกลุ่ม Private Equity และ Venture Capital ที่ได้จัดโครงการสนับสนุนการลงทุนในเทคโนยีที่จะช่วยตอบโจทย์ความท้าทาย ตามกรอบ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 ประการ ซึ่งเราจะได้กล่าวถึงประเด็นที่น่าสนใจและนวัตกรรมที่ช่วยสร้างทางออกแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึง และที่สำคัญทำให้เรามีความหวังต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 ประการ ภายในปี 2573

UN Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ประการ

 

*อ้างอิง https://www.sdgmove.com/aboutsdgs/

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.setsustainability.com/

 

#sustainability

#sustainability investing

Related Posts

Swisstech Pitchinar งานแสดงศักยภาพเทคสตาร์ทอัพจากสวิสเซอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 swissnex China (หน่วยงานรัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานสาธารณรัฐประชาชนจีน) โดยความร่วมมือขององค์กรพันธมิตรต่าง

Read more "Swisstech Pitchinar งานแสดงศักยภาพเทคสตาร์ทอัพจากสวิสเซอร์แลนด์"