Sustainability & Investment ตอนที่ 2

Sustainability & Investment ตอนที่ 2

ทำความรู้จัก PRI (Principles of Responsible Investment)

Principles of Responsible Investment หรือที่เรียกสั้นๆว่า PRI  คือ หลักปฏิบัติ 6 ประการ* ที่มีวัตถุประสงค์ให้นักลงทุนผนวกปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและหลักธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อใช้ในการตัดสินใจด้านการลงทุน การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น รวมถึงให้ความร่วมมือและส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลและการยอมรับประเด็นด้าน ESG ในทางปฏิบัติในอุตสาหกรรมการลงทุน ซึ่ง หลัก PRI ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เกิดความตื่นตัวด้านการลงทุนที่ยั่งยืนในตลาดการเงิน ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา

จุดเริ่มต้นของหลัก PRI เกิดขึ้นในปี 2548 เมื่อ นาย โคฟี อันนัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้เชิญกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของโลกจำนวน 20 สถาบัน เข้าร่วมโครงการพัฒนา “หลักปฏิบัติเพื่อการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ (PRI)” ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจำนวน 70 คนที่มาจากภาคธุรกิจการลงทุน องค์กรต่างๆ จากภาครัฐ หน่วยงานด้านสังคม และกลุ่มนักวิชาการ จนนำมาสู่การประกาศใช้หลักปฏิบัติ PRI อย่างเป็นทางการ ในเดือนเมษายน ปี 2549 ที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค ซึ่งกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. ก็ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลัก PRI และเป็นหนึ่งในนักลงทุนสถาบันกลุ่มแรกที่ให้ลงนามสนับสนุนการนำหลักปฏิบัติ PRI มาใช้ในกระบวนการลงทุน

การประกาศใช้หลักปฏิบัติ PRI ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงิน โดยมีมิติที่น่าสนใจดังนี้

  • จำนวนกลุ่มเจ้าของสินทรัพย์**และผู้จัดการด้านการลงทุนที่เข้าร่วมที่เข้าร่วมลงนามแสดงถึงการมีสัญญาผูกพันต่อหลักปฏิบัติ (PRI Signatories) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากสถิติล่าสุดพบว่ามูลค่าสินทรัพย์ของนักลงทุนที่เข้าร่วมสนับสนุนหลักปฏิบัต PRI มีมูลค่าสูงกว่า 100 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งทำให้การลงทุนอย่างยั่งยืนกลายเป็นบรรทัดฐานในอุตสาหกรรมการลงทุนโดยเฉพาะในทวีปยุโรปและอเมริกา และจะมีความสำคัญมากขึ้นในอุตสาหกรรมการลงทุนในอนาคต

ที่มา https://www.unpri.org/pri/what-are-the-principles-for-responsible-investment

  • บริษัทจดทะเบียนชั้นนำของโลกกำลังเผชิญแรงกดดันจากกลุ่มนักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ ให้เปิดเผยข้อมูลด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างโปร่งใส รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบด้วยการดำเนินโครงการต่างๆเพื่อการลดผลกระทบที่เกิดขึ้น หากเราสังเกตจากรายงานประจำปีของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำของโลก เช่น Coca-Cola, Unilever หรือ แม้แต่ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีเช่น Google ก็ตาม จะพบว่าประเด็นด้าน ESG นั้นมีการจัดทำรายงานแยกต่างหากและมีรายละเอียดครอบคลุมทุกๆ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร รวมถึงผลกระทบด้านสังคม ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นๆ
  • ปรากฎการณ์ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือการรวมกลุ่มของนักลงทุนกว่า 450 สถาบัน ภายใต้โครงการ Climate Action 100+ *** เพื่อเรียกร้องให้บริษัทจดทะเบียนชั้นนำของโลกจำนวนกว่า 100 บริษัท ที่มีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงคิดเป็น 2 ใน 3 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกลุ่มอุตสาหกรรม ดำเนินการลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด่วน และมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม

ถึงแม้ว่าพลังของนักลงทุนจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนชั้นนำของโลก หันมาให้ความสำคัญกับประเด็นด้าน ESG นั้น ก็ยังไม่ได้หมายความว่า หายนะที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้จะสามารถได้รับการเยียวยาและเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเห็นผลได้ชัดเจนในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากในบางประเทศประเด็นด้าน ESG ก็ยังไม่ได้ดำเนินการแบบเข้มงวดและยังมองว่าเป็นการเพิ่มต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเราหวังว่ากระแสความตื่นตัวด้านการลงทุนและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกิดขึ้นนี้ จะทำให้องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญและลงมือสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

อ้างอิงข้อมูล

*หลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ Principles of Responsible Investments ประกอบด้วย

หลักปฏิบัติที่ 1  พึงนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุน
หลักปฏิบัติที่ 2  พึงใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างจริงจัง และนำประเด็นด้าน ESG เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น
หลักปฏิบัติที่ 3   พึงสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ ที่เราลงทุนเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG
หลักปฏิบัติที่ 4   พึงส่งเสริมประเด็นด้าน ESG ให้เกิดการยอมรับและการปฏิบัติในอุตสาหกรรมการลงทุน
หลักปฏิบัติที่ 5  พึงให้ความร่วมมือในการนำหลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบมาใช้ปฏิบัติ
หลักปฏิบัติที่ 6  พึงรายงานข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าในการดำเนินงานตามหลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ

ที่มา https://www.gpf.or.th/thai2019/4Responsible_Investor/main.php?page=6&menu=investres

https://www.unpri.org/pri/what-are-the-principles-for-responsible-investment

http://www.thaicsr.com/2015/05/blog-post.html

**เจ้าของสินทรัพย์ (Asset Owners) หมายถึงนักลงทุนสถาบันที่มีหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินภายใต้การดำเนินธุรกิจ เช่น บริษัทประกัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

***https://climateaction100.wordpress.com/about-us/#:~:text=Climate%20Action%20100%2B%20is%20an,Curb%20emissions

https://www.coca-colacompany.com/reports/business-sustainability-report-2019

 

#sustainability

#sustainability investing

Related Posts